CÔNG KHAI - TRƯỜNG MẦM NON NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản

CÔNG KHAI - TRƯỜNG MẦM NON NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản

CÔNG KHAI - TRƯỜNG MẦM NON NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản

CÔNG KHAI - TRƯỜNG MẦM NON NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản

CÔNG KHAI - TRƯỜNG MẦM NON NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản
CÔNG KHAI - TRƯỜNG MẦM NON NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - Trường Mầm non Happy House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản

CÔNG KHAI - TRƯỜNG MẦM NON NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

TRƯỜNG MẦM NON NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023-2024

 
   

 Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường; Trường Mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc xây dựng Kế hoạch thực hiện quy định Quy chế công khai trong hoạt động và tài chính của đơn vị năm học 2023-2024, cụ thể như sau.

I. Mục đích, yêu cầu thực hiện công khai

Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường, lính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục.

- Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng các nguồn kinh phí và các hoạt động giáo dục bảo khách quan, chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng một tập thể dân chủ, đoàn kết;

Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.

Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học. Đồng thời giúp cho nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động dạy học và quản lý nguồn kinh phí hiệu quả.

Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

II. Nội dung công khai

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023-2024

+ Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện, kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực (Biểu mẫu 5)

+ Công khai chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc thực tế trong năm học

+ Công khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường: Báo cáo tự đánh giá, đánh giá ngoài, kế hoạch cải tiến chất lượng.

b) Chất lượng giáo dục thực tế

+ Công khai về chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện, kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực (Biểu mẫu 6)

+ Công khai cơ sở vật chất: Diện tích xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình chăm sóc giáo dục trẻ (diện tích đất, diện tích phòng học, thiết bị…) (Biểu mẫu 7)

+ Công khai về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (Biểu mẫu 8)

c) Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: 

+ Nhà trường thực hiện công khai tình hình hoạt động tài chính theo văn bản quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với lĩnh vực giáo dục.

+ Học phí và các khoản thu khác từ người học: ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức họp phụ huynh và thông báo mức thu học phí và công khai các khoản thu đầu năm, mức thu thỏa thuận.

+ Các khoản thu chi theo từng năm học: ngay từ đầu năm học ban giám hiệu nhà trường cùng kế toán lập dự toán và các khoản chi chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi phí tham quan học tập, chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

+ Chính sách về miễn, giảm học phí đối với người học: Ngay từ đầu năm học Nhà trường công khai chính sách miễn giảm học phí cho trẻ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có hai anh chị cùng học và con giáo viên, nhân viên.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục: 

+ Nhà trường ra Quyết định thành lập Hội đồng, kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá.

+ Kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường

a) Cơ sở vật chất

Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh (bình quân/ học sinh); số thiết bị dạy học đang sử dụng (bình quân/ lớp) (Biểu số 07).

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Biểu số 08).

3. Công khai thu chi tài chính

a) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, chi tham quan học tập; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

b) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

c) Kết quả kiểm toán (nếu có): Thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

III. Hình thức và thời điểm công khai

1. Hình thức

-  Công khai trên website của nhà trường;

-  Niêm yết công khai tại bản tin của nhà trường;

-  Công khai trong các kỳ họp Ban đại diện CMHS.

-  Công khai trong các lần họp HĐGV.

2. Thời điểm công khai

Công khai vào tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Công khai tài chính thực hiện mỗi quý một lần vào các ngày đầu của quý.

IV. Thực hiện 4 kiểm tra

- Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát về việc tuyển dụng giáo viên, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, chi chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và các khoản phụ cấp (nếu có);

- Tổ kiểm tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra trong năm học.

V. Tổ chức thực hiện

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp;

- Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường:

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và người học xem xét.

+ Đưa lên website của nhà trường.

VI. Phân công nhiệm vụ

1. Hiệu trưởng -Trưởng ban: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định.

2. Phó hiệu trưởng - Phó trưởng ban: Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành điều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 05, 06, 07, 08 và điều hành kê khai báo cáo; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.

3. Chủ tịch CĐCS: thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông qua các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục học sinh; Bảng phân công lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ; kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo Trưởng ban về tình hình triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với đơn vị.

4. Thư ký HĐT: Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo. Tổng hợp nhập máy các biểu mẫu, báo cáo, chọn địa điểm để niêm yết công khai các nội dung quy định theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT và ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Quy chế công khai trong đơn vị.

5. Bộ phận kế toán: Quyết toán thu chi theo quy định, lưu giữ chứng từ khoa học phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.

Nơi nhận:  

- TTVP, TTCM;

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Minh Tuyết

 

 

 

Dự án

Tư vấn

 • tong-quan-happy-house
  20/04/2017
  Trường MN Happy House tự tự hào được mang đến cho bé yêu một môi trường ...
 • cac-nhom-lop
  20/04/2017
  Nhà trường có các nhóm lớp từ 12 tháng tuổi đến 6 tuổi tương ứng các nhóm ...
 • chuong-trinh-giao-duc
  21/04/2017
  Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới của Bộ GD&ĐT, sử ...

Tin tức